ძირითადი მასალა

შეფარდებები, მაჩვენებლები და პროპორციები

ისწავლეთ
რა არის პროპორციაშეფარდების მიმოხილვაპროპორციების საფუძვლებიტოლფასი შეფარდებებიპროპორციის ამოცანების ამოხსნა დიაგრამის საშუალებით
ივარჯიშეთ
პროპორციების საფუძვლებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ტოლფასი შეფარდებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები ტოლფას შეფარდებებზე (საბაზო)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები ტოლფას შეფარდებებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ტოლფასი ფარდოებები რეალურ სამყაროშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაიაზრეთ ტოლფასი შეფარდებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
შეფარდებები და ორმაგი რიცხვითი ღერძებიპროპორციის ცხრილიშეფარდებებზე ამოცანების ცხრილებით ამოხსნაშეფარდებები კუბიკებიანი დიაგრამებით
ივარჯიშეთ
შექმენით ორმაგი რიცხვითი ღერძებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეფარდებები ორმაგი რიცხვითი ღერძებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ორმაგი რიცხვითი ღერძები დაუკავშირეთ წილადების ცხრილებსმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროპორციის ცხრილიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეფარდებები კუბიკებიანი დიაგრამებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
შეფარდებები საკოორდინატო სიბრტყეზეშეფარდებები და გაზომვებიამოცანები ნაწილი:მთელი სახის შეფარდებებზენაწილი:მთელი შეფარდებები
ივარჯიშეთ
შეფარდებები საკოორდინატო სიბრტყეზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეფარდებები და ზომის ერთეულებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ნაწილი:ნაწილი:მთელი შეფარდებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რა არის პროპორციათანაფარდობაზე ამოცანის ამოხსნაერთეულის ღირებულების ამოცანის ამოხსნატემპის მიმოხილვასიტყვიერი ამოცანა მრავალ სიჩქარეზეთანაფარდოებების შედარების მაგალითისაშუალო სიჩქარის ან ტემპის გამოთვლასიჩქარის გადაყვანა
ივარჯიშეთ
საცალო ფასიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები თანაფარდობებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები სიჩქარეზე 2მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
თანაფარდობების შედარებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
პროცენტის მნიშვნელობა109%-ის მნიშვნელობაპროცენტები წილადების მოდელებიდანწილადი, ათწილადი და პროცენტი ვიზუალური მოდელით
ივარჯიშეთ
რა არის პროცენტიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროცენტები წილადების მოდელებიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დააკავშირეთ წილადები, ათწილადები და პროცენტებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ათწილადების წილადებში გადაყვანა: 0.601ათწილადების პროცენტებში გადაყვანა: 1.501პროცენტების ათწილადებად გადაქცევა: 59.2%პროცენტების ათწილადებად გადაქცევა: 113.9%პროცენტის ათწილადად და წილადად გარდაქმნის მაგალითიპროცენტების, წილადების და ათწილადების გადაყვანარიცხვითი გამოსახულებების დალაგება მიმდევრობითათწილადებისა და პროცენტების გადაყვანა - გამეორებაპროცენტების გარდაქმნებისა და წილადების მიმოხილვაწილადების ათწილადებად ჩაწერა – განხილვაათწილადების წილადებად ჩაწერა - მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
ათწილადების პროცენტებში გადაყვანამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროცენტების ათწილადებში გადაყვანამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროცენტებისა და წილადების გარდაქმნამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
პროცენტის პოვნამთელი რიცხვის პროცენტი პროცენტული რაოდენობის და ფუძის განსაზღვრა
ივარჯიშეთ
პროცენტებზე მაგალითების ტოლფასით წარმოდგენამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროცენტების პოვნამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანები პროცენტებზე: 100 80-ის რამდენი პროცენტია?ამოცანები პროცენტებზე: 78 რა რიცხვის 15%-ია?ამოცანა პროცენტზე: გუავებიამოცანა პროცენტზე: ქილების გადამუშავებაამოცანა პროცენტზე: პინგვინებიპროცენტით გაზრდაპროცენტებზე ამოცანების ამოხსნაამოცანები პროცენტებზე: ჯადოსნური კლუბიამოცანები პროცენტებზე: გადასახადი და ფასდაკლებაამოცანები რაციონალურ რიცხვებზე: კოსმეტიკაამოცანები რაციონალურ რიცხვებზე: ტაქსიამოცანები რაციონალურ რიცხვებზე: სკოლის ანგარიში
ივარჯიშეთ
ამოცანები პროცენტებზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მაგალითები პროცენტის შემცველ ტოლფას გამოსახულებებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები პროცენტებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები გადასახადსა და ფეხის ქირაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები ფასდაკლებაზე, ფასნამატსა და საკომისიოზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები რაციონალურ რიცხვებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
პროპორციულობის კოეფიციენტის გრაფიკულად განსაზღვრაპროპორციულობის კოეფიციენტი განტოლების მიხედვითპროპორციულობის კოეფიციენტი ცხრილის მიხედვითპროპორციულობის კოეფიციენტების შედარებაგანმარტეთ პროპორციულობის კოეფიციენტი
ივარჯიშეთ
პროპორციულობის კოეფიციენტი გრაფიკის მიხედვითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროპორციულობის კოეფიციენტი განტოლების მიხედვითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროპორციულობის კოეფიციენტი ცხრილის მიხედვითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეადარეთ პროპორციულობის კოეფიციენტებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განმარტეთ პროპორციულობის კოეფიციენტიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განმარტეთ პროპორციულობის კოეფიციენტი გრაფიკშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
პროპორციული დამოკიდებულებები: შესავალიპროპორციული დამოკიდებულებები: ლიმონათიპროპორციული დამოკიდებულებები: ბანანებიპროპორციული დამოკიდებულებები: კინოს ბილეთებიპროპორციული დამოკიდებულებები
ივარჯიშეთ
განსაზღვრეთ პროპორციული დამოკიდებულებებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროპორციული დამოკიდებულებებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
დამუშავებული მაგალითი: პროპორციების ამოხსნაპროპორციების ჩაწერის მაგალითიამოცანა პროპორციაზე: ჰოთდოგებიამოცანა პროპორციაზე: ორცხობილებიზომის რამდენიმე ერთეულის შემცველი ამოცანა: ექსკურსია
ივარჯიშეთ
პროპორციების ამოხსნამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროპორციების დაწერამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები პროპორციებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები რამდენიმე განზომილებაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ ყველაფერი პროპორციულ კავშირებზე. როგორ უკვაშირდებიან ისინი თანაფარდობას და პროცენტს? როგორ გამოიყურება მათი გრაფიკი? რა სახის ამოცანების ამოხსნა შეგვიძლია პროპორციების გამოყენებით?