მიმოიხილეთ პროცენტების, როგორც წილადების და წილადების, როგორც პროცენტების ჩაწერა.  შემდეგ ივარჯიშეთ ამოცანებში.

პროცენტების წილადებად ჩაწერა

პროცენტი ნიშნავს 'მეასედს.' ასე რომ, პროცენტის ნიშანი შეგვიძლია, შევცვალოთ 'მეასედით.'
მაგალითი
მოდით 15%15\% ჩავწეროთ წილადის სახით.
15%=15 მეასედი=1510015\%=15 \text{ მეასედი}=\dfrac{15}{100}
გინდათ, მეტი ისწავლოთ პროცენტების წილადებად ჩაწერის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

პრაქტიკა

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.

წილადების პროცენტებად ჩაწერა

პროცენტი ნიშნავს 'მეასედს.' ასე რომ, გვინდა, შევადგინოთ ტოლფასი წილადი მნიშვნელით 100100.
მაგალითი
მოდით, 45\dfrac45 დავწეროთ პროცენტის სახით.
აქ მთავარია, 45\dfrac{4}{5} ისეთ წილადად გარდავქმნათ, რომლის მნიშვნელი იქნება 100100. ამისათვის, უნდა ვიცოდეთ, 100100-ის მისაღებად რამდენზე უნდა გავამრავლოთ 55:
5×20=1005 \times \blueD{20} = 100
ახლა მზად ვართ 45\dfrac45 გარდავქმნათ პროცენტად:
45=4×205×20=80100\dfrac45 = \dfrac{{4 \times \blueD{20}}}{5 \times \blueD{20}} = \dfrac{80}{100}
80100=80 per hundred=80%\dfrac{80}{100}=80\text{ per hundred}=80\%

პრაქტიკა

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.