მიმოიხილეთ ათწილადების, როგორც პროცენტების და პროცენტების, როგორც ათწილადების ჩაწერა.  შემდეგ ივარჯიშეთ ამოცანებში.  

რას ნიშნავს პროცენტი?

პროცენტი ნიშნავს 'მეასედს.' ასე რომ, პროცენტის ნიშანი შეგვიძლია, შევცვალოთ 'მეასედით.'
მაგალითი:
35%=35 მეასედი=3510035\%=35\text{ მეასედი}=\dfrac{35}{100}

პროცენტების ათწილადებად ჩაწერა

პროცენტი ათწილადად რომ ჩავწეროთ, პროცენტს ვყოფთ 100100–ზე.
მაგალითი 1
მოდით, 42%42\% გარდავქმნათ ათწილადად:
42%=42 მეასედი=4210042\%=42\text{ მეასედი}=\dfrac{42}{100}
42100=42÷100=0,42\dfrac{42}{100}=42\div100=0,42
42%=0.4242\%=0.42
მაგალითი 2
მოდით, 370%370\% გარდავქმნათ ათწილადად:
370%=370 მეასედი=370100370\%=370\text{ მეასედი}=\dfrac{370}{100}
370100=370÷100=3,7\dfrac{370}{100}=370\div100=3,7
370%=3.7370\%=3.7
გინდათ, მეტი ისწავლოთ პროცენტების ათწილადებად ჩაწერის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

ივარჯიშეთ

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.

ათწილადების პროცენტის სახით ჩაწერა

ათწილადი პროცენტად რომ ჩავწეროთ, ათწილადს ვამრავლებთ 100100–ზე.
მაგალითი 1
მოდით, 0.030.03 გარდავქმნათ პროცენტად:
0,03×100=30,03\times100=3
0,03=%30,03=\%3
მაგალითი 2
მოდით, 5.85.8 გარდავქმნათ პროცენტად:
5,8×100=5805,8\times100=580
5,8=%5805,8=\%580
გინდათ, მეტი ისწავლოთ ათწილადების პროცენტებად ჩაწერის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

ივარჯიშეთ

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.