მაგალითად, ვისწავლოთ, რატომ არის 50%, 1/2, და 0.5 ერთამანეთის ტოლი.
პროცენტები, წილადები და ათწილადები უბრალოდ რიცხვების ჩაწერის განსხვავებული გზებია. მაგალითად, ყველა ქვემოთ მოცემული რიცხვი ტოლფასია.
პროცენტიწილადიათწილადი
50%50\%12\dfrac{1}{2}0.50.5
საუბრისას შეიძლება, ვთქვათ, რომ ბენმა შეჭამა ან პიცის 50%50\%, ან პიცის 12\dfrac12, ან - 0.50.5 პიცა. სამივე ფრაზას ზუსტად ერთი და იგივე მნიშვნელობა აქვს.
ამ თავში ვისწავლით, როგორ გადავიყვანოთ პროცენტები, წილადები და ათწილადები ერთმანეთში.

პროცენტებისა და წილადების ერთმანეთში გადაყვანა

პროცენტების წილადებში გადაყვანა

შევხედოთ მაგალითს, 15%15\%-ის გარდაქმნა წილადად.
15%=15100ჩაწერეთ პროცენტი წილადის სახით=15÷5100÷5ზედა და ქვედა ნაწილები გაყავით 5-ზე=320გაამარტივეთ\begin{aligned} 15\% &= \dfrac{{15}}{100} &\small{\gray{\text{ჩაწერეთ პროცენტი წილადის სახით}}} \\\\\\\\ &= \dfrac{15 \div 5}{100 \div 5} &\small{\gray{\text{ზედა და ქვედა ნაწილები გაყავით 5-ზე}}}\\\\\\\\ &= \dfrac{3}{20} &\small{\gray{\text{გაამარტივეთ}}} \end{aligned}
ჩვენ გამოვთვალეთ, რომ 15%15\% არის 320\dfrac3{20}-ის ტოლფასი.

წილადების პროცენტებში გადაყვანა

გადავიყვანოთ 35\dfrac35 პროცენტებში. აქ მთავარია, რომ 35\dfrac35 ისეთ წილადად გარდავქმნათ, რომლის მნიშვნელი იქნება 100100. ამისათვის უნდა ვიცოდეთ, 100100-ის მისაღებად რამდენზე უნდა გავამრავლოთ 55:
5×?=1005 \times \,\blueD? = 100
ეს რიცხვია 100÷5=20100 \div 5 = \blueD{20}:
5×20=1005 \times \blueD{20} = 100
ახლა მზად ვართ, გარდავქმნათ 35\dfrac35 პროცენტად.
35=3×205×20გაამრავლეთ, რომ მნიშვნელში მიიღოთ 100=60100გაამარტივეთ=60%ჩაწერეთ პროცენტის სახით\begin{aligned} \dfrac35 &= \dfrac{{3 \times \blueD{20}}}{5 \times \blueD{20}} &\small{\gray{\text{გაამრავლეთ, რომ მნიშვნელში მიიღოთ 100}}} \\\\\\\\ &= \dfrac{60}{100} &\small{\gray{\text{გაამარტივეთ}}}\\\\\\\\ &= 60\% &\small{\gray{\text{ჩაწერეთ პროცენტის სახით}}} \end{aligned}
ჩვენ გამოვთვალეთ, რომ 35\dfrac35 არის 60%60\%-ის ტოლფასი.

პროცენტებისა და ათწილადების ერთმანეთში გადაყვანა

პროცენტების ათწილადებში გადაყვანა

გადავიყვანოთ 8%8\% ათწილადში:
8%=8100ჩაწერეთ პროცენტი წილადის სახით=0.088100არის 8 მეასედი\begin{aligned} 8\% &= \dfrac{{8}}{100} &\small{\gray{\text{ჩაწერეთ პროცენტი წილადის სახით}}} \\\\\\\\ &= 0.08 &\small{\gray{\dfrac{8}{100}\text{არის 8 მეასედი}}}\end{aligned}
ჩვენ გამოვთვალეთ, რომ 8%8\% არის 0.080.08-ის ტოლფასი.

ათწილადები პროცენტებში

გადავაქციოთ 0.050.05 პროცენტად:
0.05=5100ეს არის 5 მეასედი=5%ჩაწერეთ პროცენტის სახით\begin{aligned} 0.05 &= \dfrac{{5}}{100} &\small{\gray{\text{ეს არის 5 მეასედი}}} \\\\\\\\ &= 5\% &\small{\gray{\text{ჩაწერეთ პროცენტის სახით}}}\end{aligned}
ჩვენ გამოვთვალეთ, რომ 0.050.05 არის 5%5\%-ის ტოლფასი.
ათწილადის პროცენტში გადაყვანისას შესაძლოა დაიბნეთ, როცა ათწილადი მეათედებშია მოცემული. ვნახოთ, თუ გამოთვლით!

მოდით, ვივარჯიშოთ!

იტვირთება