ძირითადი მასალა
მაგალითად, ვისწავლოთ, რატომ არის 50%, 1/2, და 0.5 ერთამანეთის ტოლი.

პროცენტის, წილადისა და ათწილადის გარდაქმნები

დავალაგოთ: