მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:1:34

პროპორციის ამოცანების ამოხსნა დიაგრამის საშუალებით