ძირითადი მასალა

ალგებრული გამოსახულებები

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 400 ქულა
ივარჯიშეთ
შეაჯამეთ უარყოფითი ნიშნის მქონე წევრებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
მსგავსი წევრების შეერთება, უარყოფითი კოეფიციენტებითა და ფრჩხილების გახსნითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
რაციონალური კოეფიციენტების მქონე მსგავსი წევრების შეერთებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
განრიგებადობის კანონი ცვლადებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
ტოლფასი გამოსახულებებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
ჩასმული წილადებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 600 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 1000 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ალგებრაში ასოების გამოყენების მთავარი აზრი მდგომარებოს რიცხვებს შორის დამოკიდებულების გამოხატვაში, ამ რიცხვების მნიშვნელობის დაზუსტების გარეშე!