ძირითადი მასალა

ალგებრული გამოსახულებები

ივარჯიშეთ
შეაჯამეთ უარყოფითი ნიშნის მქონე წევრებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მსგავსი წევრების შეერთება, უარყოფითი კოეფიციენტებითა და ფრჩხილების გახსნითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
რაციონალური კოეფიციენტების მქონე მსგავსი წევრების შეერთებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ტოლფასი გამოსახულებებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ჩასმული წილადებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ალგებრაში ასოების გამოყენების მთავარი აზრი მდგომარებოს რიცხვებს შორის დამოკიდებულების გამოხატვაში, ამ რიცხვების მნიშვნელობის დაზუსტების გარეშე!