ძირითადი მასალა

ალგებრული გამოსახულებები

ისწავლეთ
რა არის ცვლადი?რატომ არ ვიყენებთ გამრავლების ნიშანს?ერთცვლადიანი გამოსახულების ამოხსნაერთუცნობიანი გამოსახულებების ამოხსნა
ივარჯიშეთ
ერთუცნობიანი გამოსახულებების ამოხსნამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ორუცნობიანი გამოსახულებების ამოხსნაორუცნობიანი გამოსახულებების ამოხსნა
ივარჯიშეთ
მრავალუცნობიანი გამოსახულებების ამოხსნამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
დაწერეთ უმარტივესი ცვლადიანი გამოსახულებებიდაწერეთ უმარტივესი ცვლადიანი გამოსახულებებიგანტოლებების ჩაწერა ცვლადების საშუალებითცვლადებისა და ფრჩხილების შემცველი გამოსახულების ჩაწერა
ივარჯიშეთ
დაწერეთ უმარტივესი ცვლადიანი გამოსახულებებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებების ჩაწერა ცვლადების საშუალებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
როგორ შევკრიბოთ მსგავსი წევრებიგამოსახულებების გამარტივებამსგავსი წევრების შეერთება: რთული ამოცანარაციონალური რიცხვების შემცველი გამოსახულებების გამარტივება
ივარჯიშეთ
შეაჯამეთ უარყოფითი ნიშნის მქონე წევრებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მსგავსი წევრების შეერთება, უარყოფითი კოეფიციენტებითა და ფრჩხილების გახსნითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
რაციონალური კოეფიციენტების მქონე მსგავსი წევრების შეერთებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
განრიგებადობის კანონი ცვლადებით
ივარჯიშეთ
განრიგებადობის კანონი ცვლადებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ტოლფასი გამოსახულებები
ივარჯიშეთ
ტოლფასი გამოსახულებებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ჩასმული წილადები
ივარჯიშეთ
ჩასმული წილადებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ალგებრაში ასოების გამოყენების მთავარი აზრი მდგომარებოს რიცხვებს შორის დამოკიდებულების გამოხატვაში, ამ რიცხვების მნიშვნელობის დაზუსტების გარეშე!