ძირითადი მასალა

მოცულობა და ზედაპირის ფართობი

ივარჯიშეთ
მოცულობა ერთეულოვანი კუბებით 1მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მართკუთხა პრიზმების მოცულობამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
მოცულობის გაზომვა ისეთი კუბებით, რომელთა გვერდიც წილადიამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მოცულობა წილადების გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მოცულობის გამოთვლა ფუძის ფართობის სიმაღლეზე გამრავლებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები მოცულობაზე: წილადები და ათწილადებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
მრავალწახნაგის ბადეებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იპოვეთ ზედაპირის ფართობი წახნაგების ფართობის შეკრებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ზედაპირის ფართობის პოვნა შლილების დახმარებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ზედაპირის ფართობიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები ზედაპირის ფართობზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები მოცულობასა და ზედაპირის ფართობზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ცილინდრების მოცულობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კონუსების მოცულობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სფეროს მოცულობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები ცილინდრების, სფეროებისა და კონუსების მოცულობაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

მოცულობა და ფართობი გვეხმარება გავზომოთ სამგანზომილებიანი ფიგურები. დავიწყებთ სამკუთხა პრიზმის მოცულობით და ფართობით. შემდეგ კი შევეჭიდებით უფრო რთულ ფიგურებს, როგორიცაა კონუსი და სფერო.