ძირითადი მასალა

ფართობი და პერიმეტრი

ივარჯიშეთ
ფართობის პოვნა კვადრატული ერთეულების დათვლითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ფართობის პოვნა ნაწილობრივი ერთეულოვანი კვადრატებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
მართკუთხედების შექმნა მოცემული ფართობის საშუალებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
ერთეულოვანი კვადრატიდან ფართობის ფორმულაზე გადასვლამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
მართკუთხედების ფართობიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
გვერდის უცნობი სიგრძის პოვნა მოცემული ფართობის შემთხვევაშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
იპოვეთ პერიმეტრი კვადრატული ერთეულების დათვლით.მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
იპოვეთ პერიმეტრი, თუ გვერდების სიგრძეები იცითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
იპოვეთ უცნობი გვერდის სიგრძე, როცა პერიმეტრი მოცემული გაქვთმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 900 ქულა
ივარჯიშეთ
იპოვეთ სამკუთხედის ფუძე და სიმაღლემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
მართკუთხა სამკუთხედების ფართობიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
სამკუთხედების ფართობიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
იპოვეთ უცნობი სიგრძე, როცა მოცემული გაქვთ სამკუთხედის ფართობიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 900 ქულა
ივარჯიშეთ
რადიუსი და დიამეტრიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
წრის წრეწირიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
წრის ფართობიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
წრის ნაწილების ფართობიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 400 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 2200 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ფართობი და პერიმეტრი გვეხმარება დავადგინოთ ორგანზომილებიანი ფიგურების ზომა. დავიწყებთ მართხუკთხედების ფართობითა და პერიმეტრით, შემდეგ კი შევეჭიდებით უფრო რთულ ფიგურებს, როგორიცაა სამკუთხედი და წრე.