ძირითადი მასალა
ივარჯიშეთ
კუთხის სახეობებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კუთხეების ცნობამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დახაზეთ მართი, მახვილი და ბლაგვი კუთხეებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
საწყისი კუთხეებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
90 და 180 გრადუსამდე შემავსებელი კუთხეები (ვიზუალით)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
90 და 180 გრადუსამდე შემავსებელი კუთხეები (ვიზუალის გარეშე)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ვერტიკალური კუთხეებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დამატებითი, მოსაზღვრე და ვერტიკალური კუთხეების განსხვავებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ამ თემაში ჩვენ ვისწავლით, რა არის კუთხე, როგორ მივაკუთვნებთ კატეგორიებს, ვზომავთ და ვაგებთ მათ. ჩვენ ასევე შევისწავლით განსაკუთრებული ტიპის კუთხეებს.