ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:59

განტოლებათა ტოლფასი სისტემები და შეკრების მეთოდი