ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:8:13

რატომაა შესაძლებელი განტოლებათა სისტემაში გამოვაკლოთ ერთ განტოლებას მეორე?

განტოლებათა ტოლფასი სისტემები და შეკრების მეთოდი