ძირითადი მასალა
ნეირომედიატორების სხვადასხვა კლასები და სხვადასხვა რეცეპტორები, რომელთაც ისინი უკავშირდებიან.
დავალაგოთ:
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation