ძირითადი მასალა
ნეირომედიატორების სხვადასხვა კლასები და სხვადასხვა რეცეპტორები, რომელთაც ისინი უკავშირდებიან.