ძირითადი მასალა

გამრავლების გადანაცვლებადობის კანონი (შესავალი)

გამრავლების მაგალითში შევცვალოთ მამრავლების თანმიმდევრობა და ვნახოთ, რა გავლენა ექნება ამას ნამრავლზე.

არითმეტიკული თვისებები