ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:6:12

კუთხეების ჯამის ტრიგონომეტრიული იგივეობების გამოყენება: გამოსახულებებით მანიპულირება