ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:20

კუთხეების ჯამის ტრიგონომეტრიული იგივეობების გამოყენება: გვერდების სიგრძეების პოვნა