მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:8:35

ტრიგონომეტრიული მნიშვნელობების პოვნა კუთხეების ჯამის იგივეობების გამოყენებით