ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:10:45

ვექტორთა სკალარული და ვექტორული ნამრავლი