ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:16:55

ვექტორთა სკალარული და ვექტორული ნამრავლი