ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:19:14

ვექტორთა სკალარული და ვექტორული ნამრავლი