ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:9:58

ვექტორთა სკალარული და ვექტორული ნამრავლი