ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:18:53

ვექტორთა სკალარული და ვექტორული ნამრავლი