ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:54

ინტეგრალებით განსაზღვრული ფუნქციები: შებრუნებული ინტერვალი

სასრული ინტეგრალების თვისებები