ძირითადი მასალა
გაიხსენეთ ელიფსის ყველა თვისება: ცენტრი, წვერო, პატარა წვერო, დიდი რადიუსი, პატარა რადიუსი და ფოკუსი.