ძირითადი მასალა
გაიხსენეთ ტერმინი მრავალკუთხედი და დაასახელეთ მაქსიმუმ 8-გვერდიანი მრავალკუთხედები.  შემდეგ სცადეთ რამდენიმე სავარჯიშო.