ძირითადი მასალა
ენერგია და მისი ფორმის ცვლილება. კინეტიკური, პოტენციური და ქიმიური ენერგია.