ძირითადი მასალა
თერმოდინამიკის პირველი და მეორე კანონი, მათი გავლენა ბიოლოგიურ სისტემებზე.