ძირითადი მასალა

ვიზუალურად წარმოდგინეთ, შემდეგ კი მიუმატეთ და გამოაკელით წილადები

სხვადასხვამნიშვნელიანი წილადების მიმატება და გამოკლება