ძირითადი მასალა
განიხილეთ უარყოფითი რიცხვების გამოკლების საფუძვლები და ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში.
დავალაგოთ: