ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:9:45

მოდელირება წრფივი უტოლობების საშუალებით