ძირითადი მასალა
ისწავლეთ, რა არის დრეკადობა და როგორ განვსაზღვროთ ზამბარის მიერ მოქმედი ძალა. 
დავალაგოთ: