ძირითადი მასალა
წაიკითხეთ სტატია და ისწავლეთ, როგორ დავადგინოთ მასალაში სითბოს გადატანის სიჩქარე.
დავალაგოთ: