ძირითადი მასალა

ერთგანზომილებიანი მოძრაობა

ივარჯიშეთ
საშუალო სიჩარე და საშუალო სიჩქარის მნიშვნელობა გრაფიკებიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
მყისიერი სიჩარე და მყისიერი სიჩქარის მნიშვნელობა გრაფიკებიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
აჩქარება და სიჩქარემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 300 ქულა
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
ამოცანების შედგენა მუდმივ აჩქარებასთანმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
კინემატიკის ფორმულები ერთ განზომილებაშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 200 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 500 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ამ გაკვეთილში სიჩქარისა და აჩქარების იდეების შესწავლას ვიწყებთ. ვაკეთებთ სახალისო რაღაცებს, მაგალითად ვისვრით ნივთებს კლდიდან (რეალურ ცხოვრებასთან შედარებით, თეორიულად გაცილებით უსაფრთხოა) და ვამოწმებთ, თუ რამდენად მაღლა აფრინდება ბურთი ჰაერში.