ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:9:58

გადაადგილების გამოსახვა დროის, აჩქარებისა და საწყისი სიჩქარის ფუნქციებად

კინემატიკის ფორმულები და კუთხით გასროლილი სხეული