ძირითადი მასალა
აქ მოცემულია მთავარი განტოლებები, რომლებიც მუდმივაჩქარებიანი სიტუაციების ანალიზში გვეხმარება.

კინემატიკის ფორმულები და კუთხით გასროლილი სხეული