ძირითადი მასალა

ერთგანზომილებიანი მოძრაობა

ივარჯიშეთ
საშუალო სიჩარე და საშუალო სიჩქარის მნიშვნელობა გრაფიკებიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მყისიერი სიჩარე და მყისიერი სიჩქარის მნიშვნელობა გრაფიკებიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
ამოცანების შედგენა მუდმივ აჩქარებასთანმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კინემატიკის ფორმულები ერთ განზომილებაშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ამ გაკვეთილში სიჩქარისა და აჩქარების იდეების შესწავლას ვიწყებთ. ვაკეთებთ სახალისო რაღაცებს, მაგალითად ვისვრით ნივთებს კლდიდან (რეალურ ცხოვრებასთან შედარებით, თეორიულად გაცილებით უსაფრთხოა) და ვამოწმებთ, თუ რამდენად მაღლა აფრინდება ბურთი ჰაერში.