ძირითადი მასალა
ისწავლეთ, რა არის მაგნიტური ველი და როგორ შეგვიძლია მათი გამოთვლა.