ძირითადი მასალა

კარბონმჟავები და ნაწარმები

ამ თემის შესახებ

იცოდი, რომ, მრავალი ხილის არომატი, ბანანისა (იზოამილ აცეტატი) და ანანასის (ეთილ ბუტანოატი) ჩათვლით, ესტერების შემცველი მოლეკულებიდან მოდის? ეს რეაგენტები შეიძლება დასინთეზდეს კარბონმჟავებიდან ფიშერის ესტერიფიკაციის რეაქციის საშუალებით. ჩვენ მიმოვიხილავთ კარბონმჟავებს, ასევე კარბონმჟავების ისეთი ნაწარმების ქიმიას, როგორებიცაა ამიდები, ესტერები, ანჰიდრიდები და ქლორანჰიდრიდები.