ძირითადი მასალა
როგორ გამოვიყენოთ სამეცნიერო კვლევის მეთოდი ჰიპოთეზის შესამოწმებლად.