ამისთვის დაგჭირდება: პერიოდულობის სისტემა

ამოცანა

Using s, p, d, f notation, what is the electron configuration for a neutral atom of beryllium?
Choose 1 answer:
Choose 1 answer: