ატომები, ნაერთები და იონები

ივარჯიშეთ

ერთატომიანი იონების მუხტის დადგენამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იონური ნაერთების დასახელებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ქიმია არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ნივთიერებებს. ყოველი ნივთიერება შედგება ატომებისგან. ჩვენ შევისწავლით ქიმიურ ელემენტებს, მათ მახასიათებლებს (ატომური ნომერი, ფარდობითი ატომური მასა, იზოტოპები, მოლები) და ნაერთებს.