ძირითადი მასალა

თემა: ატომები, ნაერთები და იონები

0

დახელოვნების შესაძლო ქულები
ივარჯიშეთ
მონოატომური (ერთი ელემენტისგან შემდგარი) იონების მუხტის დადგენამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იონური ნაერთების დასახელებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იონური ნაერთების ფორმულის დადგენამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 400 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 400 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ქიმია არის მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ნივთიერებებს. ყოველი ნივთიერება შედგება ატომებისგან. ჩვენ შევისწავლით ქიმიურ ელემენტებს, მათ მახასიათებლებს (ატომური ნომერი, ფარდობითი ატომური მასა, იზოტოპები, მოლები) და ნაერთებს.