ძირითადი მასალა
მჟავურობა და ფუძურობა, პროტონის კონცენტრაცია, pH სკალა და ბუფერები.