ძირითადი მასალა
ფილოგენეზური ხეების ლოგიკა. როგორ ავაგოთ ფილოგენეზური ხე იმ მახასიათებლების მონაცემებით, რომლებიც აქვთ ან არ აქვთ ორგანიზმებს.
დავალაგოთ:
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation