ძირითადი მასალა
ტრანსკრიფციის სიღრმისეული განხილვა. ინიციაცია (პრომოტორები), ელონგაცია და ტერმინაცია.