ძირითადი მასალა

კვებითი ჯაჭვები & კვებითი ქსელები

როგორ გამოისახება კვებით ჯაჭვებსა და კვებით ქსელებში ენერგიისა და მატერიის ნაკადი. ტროფიკულობის დონეები და ენერგიის გადაცემის ეფექტიანობა.