ძირითადი მასალა
ტელომერები დამცავი "ქუდებია", რომლებიც ეუკარიოტების ქრომოსომებზეა წამოცმული. როგორ აგრძელებს ტელომერაზა ტელომერებს.