ძირითადი მასალა
ტელომერები დამცავი "ქუდებია", რომლებიც ეუკარიოტების ქრომოსომებზეა წამოცმული. როგორ აგრძელებს ტელომერაზა ტელომერებს.
დავალაგოთ:
ბიოლოგიის ორიგინალი მასალის დაფინანსებისთვის მადლობა ფონდს Amgen Foundation