მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:10:57
ენერგიის 0 ქულა
ვიდეოს აღწერა
ახლა, როცა უკვე ცოტა რამ ვიცით ელექტრონების კონფიგურაციაზე, ახლა, როცა უკვე ცოტა რამ ვიცით ელექტრონების კონფიგურაციაზე, მინდა, ვალენტურ ელექტრონებზე, ანუ, იმ ელექტრონებზე დავიწყოთ ფიქრი, რომლებიც ატომებთან არიან დაკავშირებულები. ატომებთან არიან დაკავშირებულები. ეს ის ელექტრონებია, რომლებიც ყველაზე მეტადალბათურია, რომ სხვა ატომებთან შევლენ რეაქციაში, დაამყარებენ ბმებს ან მოწყდებიან ატომს, ანდაც გაზიარდებიან სხვა ატომებთან. ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ ცოტა, როცა პერიოდული სისტემის კანონზომიერებებზე ვსაუბრობდით, ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ ცოტა, როცა პერიოდული სისტემის კანონზომიერებებზე ვსაუბრობდით, მაგრამ ახლა უფრო ფორმალურად განვიხილავთ და ვიზუალიზაციისთვის ლუისის წერტილოვან სტრუქტურებს გამოვიყენებთ. ვიზუალიზაციისთვის ლუისის წერტილოვან სტრუქტურებს გამოვიყენებთ. ეს, როგორც წესი, არის ენერგეტიკულად ყველაზე მაღალი და გარე შრე. ეს, როგორც წესი, არის ენერგეტიკულად ყველაზე მაღალი და გარე შრე. შეიძლება, მითხრათ, რომ ყველაზე მაღალი ენერგეტიკული შრე ყველაზე გარე შრეა და პირიქით, შეიძლება, მითხრათ, რომ ყველაზე მაღალი ენერგეტიკული შრე ყველაზე გარე შრეა და პირიქით, ყველაზე გარე შრე ენერგეტიკულად ყველაზე მაღალია. ყველაზე გარე შრე ენერგეტიკულად ყველაზე მაღალია. ეს ჭეშმარიტია, როცა s-ბლოკზე ვლაპარაკობთ. ეს ჭეშმარიტია, როცა s-ბლოკზე ვლაპარაკობთ. ან როცა p-ბლოკზე ვლაპარაკობთ. ან როცა p-ბლოკზე ვლაპარაკობთ. მაგრამ ეს არასწორია, როცა-- ეს აუცილებლად სწორია არ არის გარდამავალი მეტალების შემთხვევაში, არამთავარი ბლოკის ელემენტებისთვის. ამიტომ, არ ვარ კატეგორიული და ვამბობ, რომ "როგორც წესი" ენერგეტიკულად ყველაზე მაღალ შრეზე არიან ეს ელექტრონები. ვამბობ, რომ "როგორც წესი" ენერგეტიკულად ყველაზე მაღალ შრეზე არიან ეს ელექტრონები. მოდით, დავფიქრდეთ ცოტა და ვცადოთ ლუისის სტრუქტურის აგება. უმარტივესი ელემენტებისგან დავიწყოთ. წყალბადით დავიწყოთ, რომელსაც ერთი ელექტრონი აქვს. წყალბადით დავიწყოთ, რომელსაც ერთი ელექტრონი აქვს. მისი ელექტრონული კონფიქურაცია ერთი S1-ია. ეს ერთი ელექტრონი მისი ვალენტური ელექტრონია. ამ ელექტრონს გამოიყენებს წყალბადი რეაქციაში შესვლის დროს. ამ ელექტრონს გამოიყენებს წყალბადი რეაქციაში შესვლის დროს. ის შეიძლება ჩამოერთვას წყალბადს, რის შედეგადაც წყალბადი დადებითი იონი გახდება, ანდაც ის შეიძლება, გაზიარდეს სხვა ატომთან. ის შეიძლება, გაზიარდეს სხვა ატომთან. ის ატომიც გაუზიარებს თავის ელექტრონს და წყალბადის ატომმა შეიძლება, უფრო სტაბილური კონფიგურაცია მიიღოს, როგორც ჰელიუმმა. წყალბადის ატომმა შეიძლება, უფრო სტაბილური კონფიგურაცია მიიღოს, როგორც ჰელიუმმა. ეს არის მისი ერთი ვალენტური ელექტრონი. ამას წყალბადის გარშემო ერთი წერტილით აღვნიშნავთ. პირველი ჯგუფის სხვა ელემენტებიც განვიხილოთ. მაგალითად, ნატრიუმი. როგორია ნატრიუმის ელექტრონული კონფიგურაცია? მოკლე გზას გამოვიყენებ. მისი ფუძის კონფიგურაცია იგივეა, რაც ნეონის. მისი ფუძის კონფიგურაცია იგივეა, რაც ნეონის. ნეონი არის ერთი S ორი, ორი S ორი, ორი P ექვსი - ამას წარმოადგენს ეს. ნეონი არის ერთი S ორი, ორი S ორი, ორი P ექვსი - ამას წარმოადგენს ეს. ნატრიუმის მისაღებად კიდევ გვექნება სამი S ერთი. ნატრიუმის მისაღებად კიდევ გვექნება სამი S ერთი. რამდენი ვალენტური ელექტრონი აქვს ნატრიუმს? ანუ, ყველაზე მაღალ ენერგეტიკულ დონეზე, ანუ, ყველაზე შორეულ შრეზე რამდენი ელექტრონი აქვს? ან მე ვიტყოდი, რამდენი ელექტრონი აქვს არასტაბილურ შრეზე? შრეზე, რომელიც არ არის სტაბილური. სრულად სტაბილური მდგომარეობისთვის არ მიუღწევია. ამ მდგომარეობშაში მხოლოდ ერთი ელექტრონია, სამი S ერთი ელექტრონი. ამ მდგომარეობშაში მხოლოდ ერთი ელექტრონია, სამი S ერთი ელექტრონი. ნატრიუმიც ასე შეგვიძლია, გამოვსახოთ. მას მხოლოდ ერთი ვალენტური ელექტრონი აქვს. ანუ, მხოლოდ ერთი ელექტრონი შეიძლება მოშორდეს, ან კოვალენტურ ბმაში მიიღოს მონაწილეობა. ანუ, მხოლოდ ერთი ელექტრონი შეიძლება, მოშორდეს, ან კოვალენტურ ბმაში მიიღოს მონაწილეობა. ანუ, მხოლოდ ერთი ელექტრონი შეიძლება, მოშორდეს, ან კოვალენტურ ბმაში მიიღოს მონაწილეობა. განვიხილოთ ელემენტები, რომლებსაც წყალბადსა და ნატრიუმზე მეტი ვალენტური ელემენტი აქვთ. განვიხილოთ ელემენტები, რომლებსაც წყალბადსა და ნატრიუმზე მეტი ვალენტური ელემენტი აქვთ. მნიშვნელოვანია, რომ პირველი ჯგუფის ყველა ელემენტს ერთი ვალენტური ელექტრონი ექნება. მნიშვნელოვანია, რომ პირველი ჯგუფის ყველა ელემენტს ერთი ვალენტური ელექტრონი ექნება. მნიშვნელოვანია, რომ პირველი ჯგუფის ყველა ელემენტს ერთი ვალენტური ელექტრონი ექნება. მნიშვნელოვანია, რომ პირველი ჯგუფის ყველა ელემენტს ერთი ვალენტური ელექტრონი ექნება. ერთი ელექტრონი აქვთ, რომელსაც ან დაკარგავენ და შექმნიან იონს, ან გამოიყენებენ კოვალენტური ბმისთვის. დაკარგავენ და შექმნიან იონს, ან გამოიყენებენ კოვალენტური ბმისთვის. დაკარგავენ და შექმნიან იონს, ან გამოიყენებენ კოვალენტური ბმისთვის. ახლა ჰელიუმზე დავფიქრდეთ, რომელიც საინტერესო ელემენტია. ახლა ჰელიუმზე დავფიქრდეთ, რომელიც საინტერესო ელემენტია, რადგან ყველა სხვა კეთილშობილ აირს რვა ვალენტური ელექტრონი აქვს, რის გამოც ყველა სხვა კეთილშობილ აირს რვა ვალენტური ელექტრონი აქვს, რის გამოც ძალიან სტაბილურები არიან. ჰელიუმს კი მხოლოდ ორი ვალენტური ელექტრონი აქვს. ძალიან სტაბილურები არიან. ჰელიუმს კი მხოლოდ ორი ვალენტური ელექტრონი აქვს. მიზეზი, რის გამოც აქ არის გაერთიანებული, არის ის, რომ ჰელიუმიც ძალიან სტაბილურია. მიზეზი, რის გამოც აქ არის გაერთიანებული, არის ის, რომ ჰელიუმიც ძალიან სტაბილურია. რადგან პირველი შრისთვის მხოლოდ ორი ელექტრონი გვჭირდება, რომ სრულად შევავსოთ სტაბილურობამდე. ჰელუმს ორი ვალენტური ელექტრონი აქვს, მისი ელექტრონული კონფიგურაციაა ერთი S ორი. ჰელუმს ორი ვალენტური ელექტრონი აქვს, მისი ელექტრონული კონფიგურაციაა ერთი S ორი. მიზეზი, რის გამოც აქ არის, კეთილშობილ აირებთან, არის ის, რომ მიზეზი, რის გამოც აქ არის, კეთილშობილ აირებთან, არის ის, რომ ის ძალიან სტაბილური და ინერტულია ისე, როგორც კეთილშობილი აირები. ის ძალიან სტაბილური და ინერტულია ისე, როგორც კეთილშობილი აირები. ამის გამო ვიყენებთ ჰელიუმს და არა წყალბადს ბუშტებისთვის. ამის გამო ვიყენებთ ჰელიუმს და არა წყალბადს ბუშტებისთვის. ჰინდენბურგის მსგავსად არ აფეთქდება, თუმცა ალბათ, დაგაინტერესებთ, თუ ორი ვალენტური ელექტრონი აქვს, რატომ არ არის მეორე ჯგუფში. ალბათ, დაგაინტერესებთ, თუ ორი ვალენტური ელექტრონი აქვს, რატომ არ არის მეორე ჯგუფში, რადგან მეორე ჯგუფის ელემენტებს ხომ ორი ვალენტური ელექტრონი უნდა ჰქონდეთ? რადგან მეორე ჯგუფის ელემენტებს ხომ ორი ვალენტური ელექტრონი უნდა ჰქონდეთ? ჭკვიანური არგუმენტია, თანაც უკვე ვნახეთ, რომ ასეა. ჭკვიანური არგუმენტია, თანაც უკვე ვნახეთ, რომ ასეა. ჭკვიანური იქნებოდა ამ მიზეზით ჰელიუმის მეორე ჯგუფში მოთავსება. ჭკვიანური იქნებოდა ამ მიზეზით ჰელიუმის მეორე ჯგუფში მოთავსება. მეორე ჯგუფის ყველა ელემენტს ექნება ორი ვალენტური ელექტრონი. მეორე ჯგუფის ყველა ელემენტს ექნება ორი ვალენტური ელექტრონი. ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და მრავალფეროვან ელემენტზე, რომელიც ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და მრავალფეროვან ელემენტზე, რომელიც რეალურად ქმნის სიცოცხლის საფუძველს. ესაა ნახშირბადი. რეალურად ქმნის სიცოცხლის საფუძველს. ესაა ნახშირბადი. გირჩევთ, დააპაუზოთ და აქამდე მიღებული ცოდნით მიხვდეთ, რამდენი ელექტრონი აქვს ნახშირბადს. გირჩევთ, დააპაუზოთ და აქამდე მიღებული ცოდნით მიხვდეთ, რამდენი ელექტრონი აქვს ნახშირბადს და გირჩევთ, დააპაუზოთ და აქამდე მიღებული ცოდნით მიხვდეთ, რამდენი ელექტრონი აქვს ნახშირბადს და როგორი იქნება მისი ლუისის წერტილოვანი სტრუქტურა. ნახშირბადის ელექტრონული კონფიგურაცია იქნება იგივე, რაც ჰელიუმის პლუს გვექნება ნახშირბადის ელექტრონული კონფიგურაცია იქნება იგივე, რაც ჰელიუმის პლუს გვექნება ორი S ორი და ორი P ორი. რამდენი არასტაბილური ელექტრონი აქვს ყველაზე გარე შრეზე? რამდენი არასტაბილური ელექტრონი აქვს ყველაზე გარე შრეზე? ამ ოთხს პლუს ორი, კიდევ პლუს ორი. შეგვიძლია, გამოვსახოთ, როგორც ერთი, ორი, სამი, ოთხი ვალენტური ელექტრონი. შეგვიძლია, გამოვსახოთ, როგორც ერთი, ორი, სამი, ოთხი ვალენტური ელექტრონი. რატომ არის ეს საინტერესო? ლუისის სტრუქტურით გამოსახულ ნახშირბადისა და წყალბადის ვალენტური ელექტრონების შედარებისას, ლუისის სტრუქტურით გამოსახულ ნახშირბადისა და წყალბადის ვალენტური ელექტრონების შედარებისას, ლუისის სტრუქტურით გამოსახულ ნახშირბადისა და წყალბადის ვალენტური ელექტრონების შედარებისას, შეგვიძლია, ვივარაუდოთ, რა ტიპის მოლეკულებს შექმნიან ერთად ნახშირბადი და წყალბადი. შეგვიძლია, ვივარაუდოთ, რა ტიპის მოლეკულებს შექმნიან ერთად ნახშირბადი და წყალბადი. ნახშირბადს უნდა, რომ რვა ელექტრონი ჰქონდეს, რადგან ნეონივით უფრო სტაბილური იყოს. ნახშირბადს უნდა, რომ რვა ელექტრონი ჰქონდეს, რადგან ნეონივით უფრო სტაბილური იყოს. ნახშირბადს უნდა, რომ რვა ელექტრონი ჰქონდეს, რადგან ნეონივით უფრო სტაბილური იყოს. წყალბადს კიდევ გარე შრეზე ორი ელექტრონის ქონა მაინც მოუნდება, რომ ჰელიუმივით სტაბილური იყოს. წყალბადს კიდევ გარე შრეზე ორი ელექტრონის ქონა მაინც მოუნდება, რომ ჰელიუმივით სტაბილური იყოს. წყალბადს კიდევ გარე შრეზე ორი ელექტრონის ქონა მაინც მოუნდება, რომ ჰელიუმივით სტაბილური იყოს. ეს თუ ნახშირბადის ატომებია, ეს კი - წყალბადის ატომები, წყალბადს ნარინჯისფრად დავხატავ. მოდით, ასე ვიზამ. წყალბადი, წყალბადი, წყალბადი თავიდან როგორც ვაკეთებდი, ისე ვიზამ. რაღაც ასეთი წარმოიდგინეთ, სადაც ნახშირბადი დაამყარებს ბმას იმის მიხედვით, რაც ვისწავლეთ ვალენტურ ელექტრონებსა და ლუისის სტრუქტურებზე. შეიძლება, გვეწინასწარმეტყველა, რომ რაღაც ასეთი მოლეკულა ფორმირდებოდა, როცა ნახშირბადი შეიძლება, გვეწინასწარმეტყველა, რომ რაღაც ასეთი მოლეკულა ფორმირდებოდა, როცა ნახშირბადი შეიძლება, გვეწინასწარმეტყველა, რომ რაღაც ასეთი მოლეკულა ფორმირდებოდა, როცა ნახშირბადი თავის ოთხ ვალენტურ ელექტრონს გაუზიარებდა ოთხ სხვადასხვა წყალბადს თავის ოთხ ვალენტურ ელექტრონს გაუზიარებდა ოთხ სხვადასხვა წყალბადს სანაცვლოდ კი ის გაიზიარებს ამ ოთხი წყალბადის ელექტრონებს სანაცვლოდ კი ის გაიზიარებს ამ ოთხი წყალბადის ელექტრონებს და გამოვა, რომ ნახშირბადს რვა ვალენტური ელექტრონი აქვს. და გამოვა, რომ ნახშირბადს რვა ვალენტური ელექტრონი აქვს. გამოვა, რომ თითოეულ წყალბადს ორი ვალენტური ელექტრონი აქვს. გამოვა, რომ თითოეულ წყალბადს ორი ვალენტური ელექტრონი აქვს. თუ ფიქრობთ, რომ ბუნებაში უნდა არსებობდეს ამდენად სტაბილური მოლეკულა, მართალიც ხართ. თუ ფიქრობთ, რომ ბუნებაში უნდა არსებობდეს ამდენად სტაბილური მოლეკულა, მართალიც ხართ. თუ ფიქრობთ, რომ ბუნებაში უნდა არსებობდეს ამდენად სტაბილური მოლეკულა, მართალიც ხართ. თუ ფიქრობთ, რომ ბუნებაში უნდა არსებობდეს ამდენად სტაბილური მოლეკულა, მართალიც ხართ. ასეთია მეთანი. ლუისის წერტილოვანი სტრუქტურით ეს ჩაიწერება შემდეგნაირად-- ასეთია მეთანი. ლუისის წერტილოვანი სტრუქტურით ეს ჩაიწერება შემდეგნაირად-- ასეთი ჩაწერის ხერხი ნაკლებად მიღებულია. ასეთი ჩაწერის ხერხი ნაკლებად მიღებულია. თითოეული ეს ელექტრონების წყვილი გამოისახება კოვალენტური ბმით. თითოეული ეს ელექტრონების წყვილი გამოისახება კოვალენტური ბმით. ეს გამოისახება კოვალენტური ბმით. ესეც გამოისახება კოვალენტური ბმით. ეს გამოისახება კოვალენტური ბმით. თითოეული ამ ბმით ისინი ორ ელექტრონს იზიარებენ. თითოეული ამ ბმით ისინი ორ ელექტრონს იზიარებენ. გამოდის, რომ ნახშირბადს აქვს ორი, ოთხი, ექვსი, რვა ელექტრონი. გამოდის, რომ ნახშირბადს აქვს ორი, ოთხი, ექვსი, რვა ელექტრონი. თითოეულ წყალბადს კი ორი ელექტრონი, რაც მას უფრო სტაბილურს ხდის. თითოეულ წყალბადს კი ორი ელექტრონი, რაც მას უფრო სტაბილურს ხდის. თითოეულ წყალბადს კი ორი ელექტრონი, რაც მას უფრო სტაბილურს ხდის. ნახშირბადის ჯგუფში მყოფ ნებისმიერ ელემენტს ოთხი ვალენტური ელექტრონი აქვს. ნახშირბადის ჯგუფში მყოფ ნებისმიერ ელემენტს ოთხი ვალენტური ელექტრონი აქვს. მაგალითად, კალას. მიუხედავად იმისა, რომ ნეიტრალურ კალას 50 ელექტრონი აქვს, ვალენტური ელექტრონი, ანუ, ის, რომელიც რეაქციაში შევა, 50 ელექტრონი აქვს, ვალენტური ელექტრონი, ანუ, ის, რომელიც რეაქციაში შევა, ერთი, ორი, სამი, ოთხი ცალი აქვს გარე შრეზე. ერთი, ორი, სამი, ოთხი ცალი აქვს გარე შრეზე. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და შეგიძლიათ, მიხვდეთ, რომ ნახშირბადისა და სილიკონის მსგავს ბმებს დაამყარებს. ნახშირბადისა და სილიკონის მსგავს ბმებს დაამყარებს. ნახშირბადისა და სილიკონისმსგავს ბმებს დაამყარებს. ნახშირბადისა და სილიკონისმსგავს ბმებს დაამყარებს. ზოგი იმასაც ფიქრობს, რომ სხვა პლანეტაზე შეიძლება იყოს სიცოცხლე, რომელიც ნახშირბადზე არ არის დაფუძნებული და სილიკონს ეფუძნება, რადგან სილიკონი იმავე სახის ბმებს ამყარებს და სტრუქტურებს ქმნის, როგორც ნახშირბადი. სილიკონი იმავე სახის ბმებს ამყარებს და სტრუქტურებს ქმნის, როგორც ნახშირბადი. სილიკონი იმავე სახის ბმებს ამყარებს და სტრუქტურებს ქმნის, როგორც ნახშირბადი. ახლა გადავიდეთ გარდამავალ მეტალებზე. ახლა გადავიდეთ გარდამავალ მეტალებზე. d-ბლოკზე, რომელიც აქ არის და ასევე f-ბლოკზე. d-ბლოკზე, რომელიც აქ არის და ასევე f-ბლოკზე, რომელიც აი, აქ არის და განსაკუთრებულ შემთხვევებს წარმოადგენს. რომელიც აი, აქ არის და განსაკუთრებულ შემთხვევებს წარმოადგენს. აქ საქმე ცოტათი რთულდება, რადგან როგორც უკვე ვისწავლეთ, აქ საქმე ცოტათი რთულდება, რადგან, როგორც უკვე ვისწავლეთ, მეოთხე პერიოდში როცა ვართ-- დავუშვათ, რკინის ელექტრონული კონფიგურაციის გარკვევა გვინდა. დავუშვათ, რკინის ელექტრონული კონფიგურაციის გარკვევა გვინდა. დავუშვათ რკინის ელექტრონული კონფიგურაციის გარკვევა გვინდა. შეგვიძლია, არგონით დავიწყოთ, როგორც ფუძით და შემდეგ გადავიდეთ ოთხი S ორზე და შემდეგ უკვე d-ბლოკში ვართ, მაგრამ ოთხი D სუბორბიტალს არ შევავსებთ. სამ d-სუბორტბიტალის შევსებას არ ვაპირებთ. სამ d-სუბორტბიტალის შევსებას არ ვაპირებთ. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი. სამი D ექვსია. აქედან იწყება ცოტა ორაზროვნება. რომლებია ენერგეტიკულად ყველაზე მაღალი ელექტრონები? აი, ეს D ელექტრონები. რომლებია ყველაზე გარე შრეზე მყოფი ელექტრონები? ესენია მეოთხე სუბშრეში, ეს ოთხი S ორი. ესენია მეოთხე სუბშრეში, ეს ოთხი S ორი. ამის გამოა, რომ რკინის რეაქტიულობა-- ის რაღაც წილად დამოკიდებულია ამ ზედაპირულ ელექტრონულ კონფიგურაციაზე. ის რაღაც წილად დამოკიდებულია ამ ზედაპირულ ელექტრონულ კონფიგურაციაზე. ცოტა ძნელია მისი რეაქტიულობის წინასწარმეტყველება. რკინამ შეიძლება დაკარგოს ერთი, ორი ან სამი ელექტრონიც კი. რკინამ შეიძლება დაკარგოს ერთი, ორი ან სამი ელექტრონიც კი. რკინამ შეიძლება დაკარგოს ერთი, ორი ან სამი ელექტრონიც კი. ეს შეიძლება იყოს გარკვეული კომბინაცია ამ მაღალი ენერგეტიკული ელექტრონების, ორივესი — ყველაზე შორს რომლებიც არიან და ყველაზე მაღალ ენერგეტიკულ შრეზე რომლებიც არიან. ყველაზე შორს რომლებიც არიან და ყველაზე მაღალ ენერგეტიკულ შრეზე რომლებიც არიან. რკინის და ყველა გარდამავალი ელემენტის ვალენტური ელექტრონების განსაზღვრა ცოტა რთულია. ვალენტური ელექტრონების განსაზღვრა ცოტა რთულია. ვალენტური ელექტრონების განსაზღვრა ცოტა რთულია. ზოგ წიგნში წერენ, რომ ყველა გარდამავალ მეტალს ორი ვალენტური ელექტრონი აქვს, ზოგ წიგნში წერენ, რომ ყველა გარდამავალ მეტალს ორი ვალენტური ელექტრონი აქვს, ზოგ წიგნში წერენ, რომ ყველა გარდამავალ მეტალს ორი ვალენტური ელექტრონი აქვს, რადგან ყველა მათგანს აქვს ოთხი S ორი და შემდეგ კიდევ ავსებენ. წერენ, რომ ესაა ორი ვალენტური ელექტრონი ყველა გარდამავალი მეტალისთვის. წერენ, რომ ესაა ორი ვალენტური ელექტრონი ყველა გარდამავალი მეტალისთვის. წერენ, რომ ესაა ორი ვალენტური ელექტრონი ყველა გარდამავალი მეტალისთვის. ყველას არ მიესადაგება ეს განზოგადება, რადგან გამონაკლისები გვაქვს, მაგალითად, სპილენძი და ქრომი, რომლებიც მხოლოდ ოთხ S ერთში არიან გამონაკლისები გვაქვს, მაგალითად, სპილენძი და ქრომი, რომლებიც მხოლოდ ოთხ S ერთში არიან და შემდეგ იწყებენ სამი D-ს შევსებას გარემოებების მიხედვით. და შემდეგ იწყებენ სამი D-ს შევსებას გარემოებების მიხედვით. ზოგჯერ პირიქით ხდება. სხვა გარდამავალი ელემენტებისთვისაც კი, მაგალითად, რკინისთვის, აუცილებელი არ არის, რომ ეს ორი იყოს მხოლოდ ის ელექტრონები, რომლებიც რეაქციაში შევლენ. ეს ორი იყოს მხოლოდ ის ელექტრონები, რომლებიც რეაქციაში შევლენ. შეიძლება, სამი ცალი D ელექტრონიც, რომლებიც მაღალენერგეტიკულები არიან, შევიდნენ რეაქციაში. შეიძლება, სამი ცალი D ელექტრონიც, რომლებიც მაღალენერგეტიკულები არიან, შევიდნენ რეაქციაში. შეიძლება, სამი ცალი D ელექტრონიც, რომლებიც მაღალენერგეტიკულები არიან, შევიდნენ რეაქციაში. შეიძლება მოწყდნენ ატომს ან დაამყარონ ბმა.