რაოდენობრივი მონაცემების შეჯამება

ივარჯიშეთ

საშუალოს გამოთვლა: მონაცემების გამოსახვამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მედიანას გამოთვლა: მონაცემების გამოსახვამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მონაცემის წერტილის გადაადგილების დამატების და მოშორების შედეგებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მოცემული საშუალოს მეშვეობით უცნობი მონაცემის პოვნამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
თავსატეხები მედიანასა და დიაპაზონზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

ბოქსპლოტების შედგენა მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ბოქსპლოტების წაკითხვამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვარტილების ინტერპრეტირებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ეს თავი მოიცავს ცენტრის გავრცელებულ საზომებს, როგორებიცაა საშუალო და მედიანა. ასევე ვისწავლით გაბნევისა და ვარიაციულობის გაზომვას სტანდარტული გადახრითა და კვარტილთშორისი გაბნევის დიაპაზონის გამოყენებით და ამ იდეებს გამოვიყენებთ, რომ განვსაზღვროთ, თუ რომელი მონაცემი შეიძლება, ჩაითვალოს ამოვარდნად.