მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:4:18

საშუალო კვადრატული ცდომილების შემცირება რეგრესიის წრფის მიმართ. დამტკიცება (ნაწილი 4)