მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:9:45

ვიდეოს აღწერა

წინა ვიდეოში ვიპოვეთ ტოლობა რეგრესიის წრფისთვის ამ ოთხი წერტილისთვის ამ ვიდეოში მსურს გავიგოთ R კვადრატები ამ წერტილებისთვის თუ რამდენად ესადაგება წრფე მონაცემებს მსურს გავიგო წერტილების ვარიაციის პროცენტი განსაკუთრებით კი y-ს ვარიაცია რომელიც აიხსნება x-ის ვარიაციით კალკულატორით ვცადე და რთული იყო excel-ით ვიზამ ამას რამდენიმე სვეტს შევქმნი პროგრამას ავტომატურად შეუძლია ასეთი რაღაცების კეთება, თუმცა ახლა ჩემით ვიზამ ეს იქნება x სვეტი, ეს იქნება y სვეტი ამ სვეტს დავარქმევ y*-ს y* იქნება ის მნიშვნელობა, რომელსაც წრფე x-ს მნიშვნელობაზე დაყრდნობით ეს სვეტი იქნება "წრფის ცდომილების კვადრატი" შემდეგი სვეტი კი იქნება y-ის მნიშვნელობის ვარიაციის კვადრატი ამ y-ის კვადრატი ეს სვეტები უკვე საკმარისია ჯერ შევიტანოთ მონაცემები პირველი წერტილი იყო მინუს ორი, მინუს სამი მეორე: მინუს ერთი, მინუს ერთი შემდეგი: ერთი, ორი ასევე გვაქვს წერტილი ოთხი, სამი რას ვარაუდობს, წინასწარმეტყველებს ჩვენი წრფე? უნდა ავიღოთ რაიმე x მნიშვნელობა და წრფე გვეტყვის შესაბამის y მნიშვნელობას როდესაც x უდრის მინუს ორს წრფეზე y მნიშვნელობა იქნება დახრილობა ამიტომ ეს იქნება 41/42-ზე გამრავლებული x-ზე ავირჩევ იმ უჯრას, სადაც შესაბამისი x-ია მოთავსებული, უჯრა D2-ს ამით გავამრავლებთ x-ზე შემდეგ მინუს 5/21 y* აღმოჩნდა მინუს ორი მთელი 1905-ის ტოლი ეს ნიშნავს, რომ ეს წერტილი აქ არის მინუს ორი მთელი 1905 ცდომილების გასაგებად გამოვთვალოთ მანძილი მინუს სამსა და მინუს ორ მთელ 1905-ს შორის ცდომილება იქნება y მნიშვნელობას, ანუ უჯრა E2-ს მინუს მნიშვნელობა, რომელიც ივარაუდა ჩვენმა წრფემ ეს უკვე არის რეალური ცდომილება, თუმცა ჩვენ კვადრატის გაგება გვსურს ავიყვანოთ კვადრატში ახლა უნდა გავიგოთ y-დან საშუალო y-მდე მანძილის კვადრატი რა იქნება y-ების საშუალო? საშუალო უდრის 1/4-ს, ამიტომ მინუს ნოლი მთელი 25 და ესეც ასევე კვადრატში უნდა ავიყვანოთ მაგარი ის არის, რომ ეს ფორმულა შემიძლია ყველა რიგისთვის გამოვიყენო შეამჩნიეთ, რომ ყველა მნიშვნელობა გამოთვალა შესაბამისი უჯრებით უცბად, ეს გახდა ის y მნიშვნელობა, რომელიც წრფემ ივარაუდა და ეს x მნიშვნელობა გადმოაქვს აქ და დანარჩენი ორი შემთხვევისთვისაც სწორედ ამ y-ს იყენებს რა იქნება წრფის ჯამური ცდომილების კვადრატების ჯამი? ეს იქნება ორი მთელი 273 y-იდან y საშუალომდე მანძილების კვადრატების ჯამი კი იქნება 22 მთელი 75 ახლა ავხსნი, თუ რა არის ეს ჩამოვწერ ამ რიცხვებს ცდომილების კვადრატების ჯამი გამოვთვალეთ რომ უდრის ორ მთელ 74-ს ავიღეთ თითოეული წერტილის ვერიკალური მანძილი წრფემდე ამ მანძილის კვადრატს პლუს ამ მანძილის კვადრატი დამატებული ამ მანძილის კვადრატი პლუს ამ მანძილის კვადრატი და ეს ჯამი,ჯამური ვარიაციის კვადრატი უდრის ორ მთელ 74-ს ასევე გამოვთვალეთ ჯამური მანძილი საშუალოდან საშუალო აქ 1/4-ს უდრის ეს წერტილი, სადაც y უდრის 1/4-ს იქნება დაახლოებით აქ ეს არის y-ის საშუალო მნიშვნელობა ცენტრალური ტენდენცია ჩვენი y-ებისთვის შემდეგ გამოვთვალეთ ჯამური საშუალოდან დაშორების კვადრატი ეს აქ ამ ცხრილზე ჩანს ეს არის ამ უჯრას, E2-ს მინუს y-ების საშუალო, ნოლი მთელი 25, კვადრატში ეს გამოვთვალეთ ყველა y-ისთვის და რომ შევკრიბეთ მივიღეთ 22 მთელი 75 რეალურად, ეს არის ცდომილება, რომელსაც ჩვენი წრფე ვერ ხსნის რიცხვების ჯამური ვარიაცია თუ გსურს ჯამური ვარიაციის იმ ნაწილის გაგება პროცენტებში,რომელსაც წრფე ვერ ხსნის მაშინ ავიღოთ ეს რიცხვი და გავყოთ ამაზე ორი მთელი 74 შეფარდებული 22 მთელ 75-თან ეს გვიჩვენებს ჯამური ვარიაციის იმ ნაწილს პროცენტებში, რომელსაც ვერ ხსნის x-ის ვარიაცია რისი ტოლი იქნება ეს რიცხვი? excel-ს გამოვიყენებ ეს რიცხვი უნდა გავყო ამ მეორე რიცხვზე ვიღებ ნოლ მთელ 12-ს ანუ ეს უდრის ნოლ მთელ 12-ს ანუ მთელი ვარიაციის 12 პროცენტი ვერ იხსნება x-ის ვარიაციით წერტილების ჯამური კვადრატული მანძილის ეს ნაწილი x-ის ვარიაციით ვერ იხსნება თუ გსურს იმ პროცენტული რაოდენობის გაგება, რომელიც იხსნება x-თი, მაშინ მაშინ ეს რიცხვი უნდა გამოაკლო ერთს R კვადრატი, ანუ ის პროცენტული რაოდენობა რომელიც იხსნება x-ის ვარიაციით, იქნება: ერთს მინუს ნოლი მთელი 12, რაც უდრის ნოლ მთელ 88-ს R კვადრატი უდრის ნოლ მთელ 88-ს ის ძალიან ახლოსაა ერთთან მისი მაქსიმალური მნიშვნელობაც ერთია ეს გვეუბნება, რომ y-ების მთელი ვარიაციის 88 პროცენტი იხსნება წრფით, ანუ x-ის ვარიაციით ეს ნახაზზეც ჩანს, თითქოს ხაზი მართლაც კარგად ერგება ეს წერტილები წრფისგან არც ისე შორს არიან უფრო ახლოს არიან ამ წრფესთან, ვიდრე მწვანე საშუალოს წრფესთან