ორგანზომილებიანი რიცხვითი მონაცემების გამოკვლევა

ივარჯიშეთ

წერტილოვანი დიაგრამების აგებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სათანადო გაბნევის დიაგრამების აგებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წერტილოვანი დიაგრამების მიხედვით დადებითი და უარყოფითი დამოკიდებულებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაბნევის დიაგრამების ტენდენციების აღწერამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

საუკეთსო მისადაგების წრფეზე დაკვირვებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
საუკეთესო მისადაგების წრფის დახრილობის ვარაუდის გაკეთებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ისწავლეთ

ამ თემის შესახებ

გაბნევის დიაგრამებს ვიყენებთ იმისთვის, რომ გამოვიკვლიოთ დამოკიდებულება ორ რაოდენობრივ ცვლადს შორის და ვიყენებთ რეგრესიას, რომ მოვახდინოთ დამოკიდებულების მოდელირება და გავაკეთოთ პროგნოზი. ეს თავი იკვლევს წრფივ რეგრესიას და წრფივი მოდელების სიძლიერის შეფასებას.